Byte converter

Convert bits, bytes, kilobytes, megabytes, etc.


Calculation history

The history will be empty after the browser refresh. Refresh now

Information

Data Measurement
bitbit0/1 
byteB8 bit 
kilobytekB1024 B210
megabyteMB1024 kB220
gigabyteGB1024 MB230
terabyteTB1024 GB240
petabytePB1024 TB250
exabyteEB1024 PB260
zettabyteZB1024 EB270
yottabyteYB1024 ZB280